Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Vervanging van de toplaag van baan 7 tot en met 10

Het bestuur van Tennisvereniging Rosmalen nodigt alle leden van harte uit om woensdag 11 november om 20.00 uur deel te nemen aan de bijzonder ALV over de vervanging van de toplaag van baan 7 tot en met 10.

In verband met de coronamaatregelen vindt de ALV online plaats. Om alle leden voldoende de gelegenheid te bieden om vragen te stellen en een stem uit te brengen zijn de volgende data, actie(s) & reactie(s) van belang.

Noteer deze alvast in je agenda!

Data Actie(s) / Reactie(s)
 19-31 oktober  Aanmelden online ALV + vragen stellen via mail
 6 november  Vragen & Antwoorden zichtbaar via website
 6-9 november  Stemmen via website
 11 november  Online ALV + Uitslag stemming
 30 november  Uitgestelde datum opzegging Lidmaatschap

In onderstaande informatie wordt nader ingegaan op bovenstaande data & (re)acties.

Aanmelden online ALV
Aanmelden voor de online ALV kan vóór 31 oktober 2020 door een mail te sturen naar info@tvrosmalen.nl Uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de online ALV ontvang je dan een link en informatie om deel te kunnen nemen.

Informatie vervanging toplaag baan 7-10
In januari 2020 is tijdens de ALV aangegeven voor de zomerperiode een informatiebijeenkomst te houden over de vervanging van de toplaag van baan 7 – 10 Vanwege de coronaontwikkelingen is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Op basis van de gegevens van de Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen en de KNLTB is via de nieuwsbrief en website informatie verstrekt over de mogelijkheden voor de vervanging van de toplaag van baan 7 -10 Informatie vervanging tennisbanen 7-10.

Via de mail hebben hierop circa 120 leden individueel of als (tennis)groep gereageerd. De meest gegeven/ontvangen reacties hierbij ‘gebundeld’ weergegeven Samenvatting reacties leden vervanging toplaag tennisbaan 7-10.

Voorgenomen Bestuursbesluit (toelichting)
Op grond van alle informatie (mogelijke scenario’s, financiele afwegingen, reacties)  legt het bestuur van Tennisvereniging Rosmalen de leden voor in te stemmen met  vervanging van de toplaag van baan 7 – 10 met zandkunstgras.  

Indien de helft + 1 van de geldige stemmen voor dit besluit van het bestuur stemt, zal in 2021 de vervanging van baan 7 – 8 met zandkunstgras tot uitvoer worden gebracht. De banen 9 en 10 zijn in een later stadium aan vervanging toe.
Dit is gunstig, om zeker in deze tijd, een gezonde financiële buffer te creëren.

Gezien de ontwikkelingen binnen de tenniswereld zal het bestuur de mogelijkheden (behoefte en haalbaarheid) van padelbanen ook (laten) onderzoeken. Zodra hierover meer informatie te delen is zal dit uiteraard worden voorgelegd aan de leden.

Vragen?
Vragen over de informatie rondom de vervanging van baan 7 – 10 en/of het voorgenomen bestuursbesluit kunnen tot 30 oktober 23.59 uur worden gemaild naar info@tvrosmalen.nl

Het bestuur bundelt alle vragen en voorziet deze van een antwoord. De vragen en antwoorden zijn vrijdag 6 november  te lezen op www.tvrosmalen.nl.

Stemmen JA/NEE (procedure)
Voorafgaand aan de ALV kan gedurende een aantal dagen via de website worden gestemd. Op deze manier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om op een laagdrempelige manier een stem uit te brengen.

Alle stemgerechtigde leden (18>) vanTennisverenigng Rosmalen met een KNLTB lidmaatschapsnummer kunnen van vrijdag 6 november tot en met zondag 8 november 23.59 uur via de website www.tvrosmalen.nl één stem uitbrengen.

Een geldig uitgebrachte stem betreft maximaal 1 stem per lid van Tennisvereniging Rosmalen die in het bezit is van een geldig KNLTB lidmaatschapsnummer.

Wanneer er meer dan 1 stem per lid is uitgebracht komen hiermee alle door hem of haar uitgebrachte stemmen te vervallen.

Het is niet mogelijk een stem bij volmacht of een blanco stem uit te brengen.

Tijdens de online bijzondere ALV op woensdag 11 november 2020 zal de uitslag van de stemming bekend worden gemaakt.