Inschrijven

Aanmelden voor lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier aan het op het formulier vermelde adres. Zodra het formulier bij de ledenadministratie is ontvangen, wordt u nader geïnformeerd over uw lidmaatschap en de betaling van de verschuldigde contributie plus inschrijfgeld. Zodra de verschuldigde bedragen op de bankrekening van de vereniging zijn bijgeschreven, vangt het lidmaatschap aan en wordt uw spelerspasje toegestuurd.

Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie voor de jaren volgend op het eerste lidmaatschapsjaar. Het is niet mogelijk lid te worden zonder deze machtiging.

Het inschrijfgeld bedraagt € 68,00 voor senioren en € 17,00 voor junioren en minioren.
Indien een wachtlijst bestaat, dient bij plaatsing daarop de helft van het inschrijfgeld te worden voldaan; de tweede termijn dient te worden betaald bij aanvang van het lidmaatschap.
De datum waarop de eerste helft van het inschrijfgeld is ontvangen, is bepalend voor de plaats op de wachtlijst. Het inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd, indien tussentijds besloten wordt van het lidmaatschap af te zien.
Bij gelijktijdige inschrijving van meer dan vier gezinsleden wordt vanaf het vijfde gezinslid de helft van het inschrijfgeld berekend

Meer informatie is te verkrijgen via de ledenadministratie:
Marleen Lenssen,  ledenadm.tv.rosmalen@gmail.com

Persoonsgegevens

Algemene informatie

Tenniservaring

Heeft u reeds eerder in verenigingsverband getennist en zo ja hoelang en welke niveau?

Inschrijfgeld en eerste contributie

Het verschuldigde inschrijfgeld alsmede de verschuldigde eerste contributie tot 1 april kunt u vinden op www.tvrosmalen.nl. Deze bedragen worden niet automatisch geincasseerd maar dienen overgemaakt te worden op onze bankrekening. Hiertoe neemt de ledenadministratie contact met u op. Na ontvangst van de verschuldigde bedragen wordt de spelerspas toegezonden respectievelijk wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Machtiging tot automatische incasso

Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Rosmalen, te Rosmalen, om van haar/zijn rekening jaarlijks in twee termijnen (januari en maart) het bedrag voor contributie voor een jaar lidmaatschap af te schrijven.

Vrijwilligerswerk

Zoals u weet draait TV Rosmalen op de vrijwillige inzet van velen. Wilt u hieronder aangeven waarvoor wij u zouden kunnen benaderen? Senior leden graag altijd iets invullen.

Met het insturen van dit digitale inschrijfformulier geeft u T.V. Rosmalen toestemming om uw gegevens te beheren.