Baanreglement

Algemeen
Aanwijzingen van het bestuur, parkbeheerders, bar-/baancommissie, paviljoenbeheers, technische commissie, recreatiecommissie, jeugdcommissie en toernooicommissies moeten direct worden opgevolgd.

Definities
Weekdagen: van maandag 0.00 uur tot en met vrijdag 24.00 uur.
Weekend: van zaterdag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Vakanties: alle schoolvakanties zoals die gelden voor het lager en middelbaar onderwijs regio zuid.

Auto's en fietsen
Auto’s dienen in de aangegeven vakken te parkeren en fietsen in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst.

Banen
Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last van ondervinden dus:

 • niet schreeuwen
 • niet over andere banen lopen om ballen op te halen
 • niet over hekken klimmen
 • niet door het plantsoen lopen
 • geen honden los laten lopen
 • niet roken.

Pasjes en introductiekaarten
De Vereniging en Stichting kent 5 soorten pasjes en kaarten.

 1. KNLTB pas: lidmaatschapkaart voor het betreffende jaar.
 2. Studentenpas: pas uitgegeven aan oud-leden die in verband met hun studie de vereniging (tijdelijk) verlaten. Is alleen geldig in het weekend en tijdens de vakanties.
 3. Tijdelijke pasjes: uitgegeven door de ledenadministratie van TV Rosmalen voor een beperkte periode.
 4. Introductiepasje: slechts één dag geldig en alleen te gebruiken in combinatie met het spelen met een lid van TV Rosmalen en binnen de onder “Introductiekaarten” vermelde dagen en tijden.
 5. Toegangspasje tot het park, waarmee niet gespeeld mag worden.

Recht op gebruik van de banen
Alleen spelers die via Tennisvereniging Rosmalen een speelrechtovereenkomst hebben afgesloten met de Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen en daarvoor een speelrechtvergoeding hebben voldaan en een geldig KNLTB pasje voor het betreffende speeljaar hebben ontvangen, zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen.
Als uitzondering geldt hierop:

 • spelers met tijdelijke pasjes uitgegeven door TV Rosmalen;
 • deelnemers aan toernooien en competitiewedstrijden en groepen personen die gezamenlijk één of meer banen hebben gehuurd;
 • natuurlijke personen die een introductiepasje hebben gekocht;
 • een KNLTB lid van maximaal 17 jaar, dat speelt met een lid van TV Rosmalen van maximaal 17 jaar op weekdagen tot 19.00 uur, in het weekend als er geen activiteiten zijn en tijdens schoolvakanties.

Indien speelgerechtigden gelegenheid geven voor ongeoorloofd gebruik (bijvoorbeeld spelen met personen zonder geldig pasje of het persoonlijke pasje uitlenen), zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de accommodatie, zich niet houden aan het speel- en gebruiksreglement of zijn geschorst door Tennisvereniging Rosmalen of de KNLTB, verliezen per direct hun speelrecht en kan de toegang tot het tennispark ontzegd worden.

Regels voor het gebruik van de banen
Alle banen worden voor het spelen als gelijkwaardig aangemerkt. Dat betekent dat er geen spelers/speelsters van de baan kunnen worden gezet op het moment dat er nog banen vrij zijn en bespeelbaar zijn. Niet bespeelbaar zijn banen waarop niet kan worden gespeeld vanwege weersomstandigheden zoals wateroverlast, sneeuw, vorst of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

De volgorde van speelvorm
De banen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. In de volgende volgorde zijn de (bespeelbare) banen beschikbaar:

 • reguliere competitie
 • open toernooien
 • trainingen
 • interne toernooien
 • andere competitievormen
 • vrij spelen.

Er wordt naar gestreefd om speelvormen in een vroegtijdig stadium op elkaar af te stemmen. Steeds wordt geprobeerd om tijdens de competitie of toernooien tenminste één of meerdere banen beschikbaar te houden voor vrij spelen. Desondanks kan het voorkomen dat op bepaalde momenten er geen of beperkt banen beschikbaar zijn voor vrij spelen. Dat betekent in het algemeen tijdens de externe competities op woensdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag, zondag, tijdens interne toernooien op vrijdagavond of zondag en tijdens open toernooien tijdens de avonduren.

Het gebruik van de banen
Voor het gebruik van de banen voor vrij spelen geldt een elektronisch afhangsysteem. Op weekdagen geldt dat junioren tot en met 15 jaar in de avonduren na 20.00 uur niet mogen afhangen en spelen. Als de junioren voor 20.00 uur zijn begonnen dan mogen zij hun speeltijd in ieder geval afmaken.
Voor het afhangen van de banen worden spelers/speelsters vanaf 16 jaar tot de senioren gerekend. Combinaties van twee of drie junioren tot en met 15 jaar met een of twee senioren gelden als junioren.

Baan reserveren/afhangen
Afhangen dient plaats te vinden via het elektronisch afhangsysteem.
In het kort werkt dat als volgt:

 1. Zorg dat je met je speelgroepje compleet bent.
 2. Tip op het touchscreen op “afhangen”.
 3. Kies voor de knop ”alle vrije banen” of voor “eerste vrije baan” als je sowieso op de eerste vrije baan wilt afhangen.
 4. Haal de passen van de spelers door de kaartlezer.
 5. Als de spelers zichtbaar zijn op het scherm druk je op “spelers bevestigen”.
 6. Daarna krijg je, wanneer je voor ”alle vrije banen” heb gekozen, een overzicht van de banen waaruit je kunt kiezen. Druk op de baan die je wilt. Vervolgens zie je op welke baan je speelt en hoe laat. Als je hebt gekozen voor “eerste vrije baan” krijg je direct na “spelers bevestigen” de baan en tijdstip getoond.
 7. Indien de keuze zich voordoet en de lampen aan zijn, dient die baan afgehangen te worden waarvan de lampen al aan zijn.
 8. Indien je speeltijd voorbij is en er geen wachtenden zijn, kun je doorspelen, maar laat wel de oorspronkelijke tijd staan, zodat te zien is wie het langst speelt.

Let op!
Er kan alleen gespeeld worden met eigen geldige KNLTB lidmaatschapspassen, of tijdelijke pasjes van TV Rosmalen. Gebruik van passen van andere leden (bijvoorbeeld om meer speeltijd te creëren) is ten strengste verboden en kan leiden tot sancties van het bestuur.

Speeltijden
Enkelspel: 30 minuten.
Dubbelspel: 45 minuten.
Afhangen met drie pasjes telt als enkelspel.

Trainings-, competitie- en toernooibanen
Banen die nodig zijn voor training, competitie en toernooi worden via het systeem gereserveerd en kunnen dus niet worden afgehangen. Indien een baan voor dit doel gereserveerd niet gebruikt wordt, kan men in overleg treden met de trainer of toernooileider om alsnog over de baan te kunnen beschikken. Via het systeem dient deze baan dan door bevoegde persoon vrijgegeven te worden.

Baanonderhoud
Het baanonderhoud zal in principe van 8.00 tot 12.00 uur plaatsvinden. Doch op verzoek van de baanbeheerder moet de baan vrij gemaakt worden voor eventuele werkzaamheden buiten deze tijden.

Introducé 
Een introducé van een lid van TV Rosmalen (maximaal 3 introducés per lid) dient aan de bar een introductiepas te kopen à € 2,50 per stuk. Deze pas is geldig voor één dag.

Het is alleen mogelijk een introducé mee te nemen:

 • op maandag t/m donderdag van 07.00 tot 19.00 uur;
 • vrijdag de gehele dag en in het weekend, mits er geen evenementen van TV Rosmalen plaatsvinden;
 • tijdens vakantieperioden op alle dagen (ook ’s avonds), mits er geen evenementen van TV Rosmalen plaatsvinden.

Baangebruik door derden 
Er is sprake van baangebruik door derden indien door één lid van TV Rosmalen met meer dan 3 introducés gespeeld wordt of indien alleen door niet-leden van TV Rosmalen gespeeld wordt. Baangebruik door derden kost € 15,- per uur per baan. Er dient altijd minimaal 14 dagen van tevoren een aanvraag te worden ingediend op p.bongers@home.nl. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld voor het organiseren van een toernooi door derden) gelden aparte voorwaarden en afspraken.

Baangebruik door derden zal nimmer plaatsvinden op maandag t/m donderdag vanaf 19.00 uur. Beschikbaarheid is verder altijd afhankelijk van evenementen van TV Rosmalen. 

Schoenen
Op de banen dient men tennisschoenen [vlakke zolen, zonder hakken] of specifieke kunstgrastennisschoenen te dragen.

Paviljoen en kleedkamers
Het is niet toegestaan in het paviljoen, de kleedkamers en overige ruimten te roken. Het is ook niet toegestaan om zich zonder toestemming van barpersoneel en/of bestuur achter de bar, in de bestuurskamer of in de opslagruimten te begeven. Tegen vernieling - graffiti - en overige vormen van baldadigheid zal streng worden opgetreden en eventuele kosten zullen worden verhaald.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal. Dus laat geen waardevolle voorwerpen en geld in de kleedkamers of in het paviljoen achter.

Openingstijden paviljoen (onder voorbehoud)

 • maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur.
 • 's avonds: 20.00 - 23.30 uur.

Wanneer er op vrijdagavond en in het weekend geen evenementen plaatsvinden is het paviljoen gesloten.
Aan de bar dienen de consumpties bij voorkeur te worden gepind of anders contant betaald.

Verlichting
Als na het spelen de baan niet is afgehangen, worden gebruikers geacht de lampen zelf uit te doen. Let hierbij ook op de spelers op andere banen waar de lampen voor branden.
Verlichting op de banen gaat om ca 22.50 uur automatisch uit.
Tijdens toernooien en competities gelden andere tijden. Zie verder de aanwijzingen op de mededelingenborden van de toernooi- of competitieleiding.

Wijzigingen
Wijzigingen en andere mededelingen zullen kenbaar worden gemaakt op de mededelingenborden en via de website.

Veel tennisplezier en tot ziens op het tennispark en in het paviljoen.
Bestuur Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen