Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Dreiging Bestuurlijke Crisis

12 december 2020

Beste leden van Tennisvereniging Rosmalen,

Tijdens de ALV van januari 2020 hebben de secretaris (Monique Peerden) en de voorzitter (ondergetekende, Ton van de Wiel ) hun vertrek aangekondigd. Dit zal plaatsvinden na de ALV van 2021. De ALV zal naar verwachting begin februari 2021 online plaatsvinden. Daar krijgen jullie nog mededelingen over.

Ondanks diverse pogingen om opvolging te vinden is het nog nog niet gelukt om de vacatures in te vullen. Bij deze doe ik dan ook nog een laatste, ultieme oproep.

Het invullen van de vacatures is van groot belang om meerdere redenen:

1. De secretaris heeft er al 2 termijnen opzitten, dus met recht dat Monique er nu toch echt mee stopt.
2. Als voorzitter heb ik tijdens de vorige ALV mijn termijn met 1 jaar verlengd, en daarmee deze functie nu 6 jaar bekleed.
3. Nu is er tot aan de ALV van 2021 nog tijd om nieuwe kandidaten in te werken.
4. De overgebleven drie bestuursleden hebben te kennen gegeven, dat zij het absoluut niet haalbaar vinden om de 2 bestuursfuncties over te nemen / erbij te doen. Dat is overigens een hele terechte conclusie.
5. Indien er zich nu 2 (of liefst meerdere) kandidaten aandienen, dan kunnen zij zich  de komende jaren nog beroepen op de aanwezige kennis van de nog zittende overige bestuursleden.

Als de beschikbare bestuursfuncties niet ingevuld worden per jan/febr. 2021 kun je zeker spreken van een bestuurlijke crisis. Dan is de kans groot, dat we uiteindelijk een bestuurloze vereniging hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!!!

We hebben per slot van rekening een geweldige, goed functionerende, financieel gezonde vereniging met heel veel enthousiaste leden. Ik hoop dan ook, dat daaruit een aantal leden opstaan om genoemde functies in te vullen.Het is echt de moeite waard om je steentje bij te dragen aan onze vereniging.

Voor komende jaren staan er een aantal mooie ontwikkelingen op stapel:
- Behouden van de sfeer & gezelligheid, interne activiteiten en veel actief spelende leden
- Samen meer vrijwilligers betrekken. Er zijn veel vacatures!!!
- Vervanging banen 7 & 8 in 2021, nadenken over banen 9 &10 (evt padel) in 2023
- Werving en opbouw jeugdleden, incl. ambitie voor selectie ja/nee
- Toekomst TVT garanderen op gezonde financiele basis ism de Stichting  

Dus sta op, pak je verantwoording en neem contact op met één van de bestuursleden

Qua tijdsbesteding valt het absoluut mee!!!
De functie omschrijvingen kun je vinden via onze website.

Mede namens de andere bestuursleden wens ik iedereen fijne feestdagen toe!!!
Ton van de Wiel, voorzitter