Het paviljoen is weer geopend.

Wijziging vervanging banen

27 juni 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart is aangekondigd dat dit jaar de banen 7 en 8 vernieuwd gaan worden. Deze vervanging gaat niet door.

Als tennisvereniging Rosmalen worden we, net als veel andere verenigingen geconfronteerd met een teruglopend ledenaantal.  Per 1 april 2021 heeft de vereniging 830 leden.

Vanzelfsprekend proberen we als bestuur een verdere daling te voorkomen en streven we op termijn weer naar een lichte groei van het ledental. Vanuit de ervaringen bij andere verenigingen en ondersteund door de KNLTB blijkt dat door de toevoeging van padel nieuw elan ontstaat en dat dat een positief effect heeft op het ledental en de sportbeleving in het algemeen. Het bestuur wil die mogelijkheid nader onderzoeken en in de komende maanden de leden hier verder over informeren. Een definitieve besluitvorming over de invoering van padel wordt door de leden in een ALV genomen.

Als we besluiten tot de aanleg van padelbanen dan zijn qua locatie de bestaande banen 7 en 8 het meest geschikt. Met dit in gedachte is het niet logisch om nu de banen 7 en 8 te vervangen.

Aangezien de aannemer al een opdracht heeft voor de vervanging van banen dit jaar is daarom in overleg met het stichtingsbestuur besloten om nu de banen 9 en 10 te vernieuwen. Deze banen staan in 2022 voor vervanging dus dat doen we iets vroeger dan gepland.

Hiermee geven we onszelf ruimte te komen tot een goed afgewogen besluit ten aanzien van padel waarbij de voorkeurslocatie (baan 7 en 8)  beschikbaar blijft.

Kort samengevat:
- op 5 juli zullen niet de banen 7 en 8 maar de banen 9 en 10 onderhanden worden genomen en zijn ze ca twee weken buiten gebruik.
- Het bestuur gaat de mogelijkheden voor padel bij TV Rosmalen verder onderzoeken en over de voortgang regelmatig communiceren met de leden

Bestuur TV Rosmalen en bestuur Stichting Tennisfaciliteiten Rosmalen