Ivm het kabinetsbesluit is vanaf heden tot nader bericht het paviljoen gesloten, het tennispark is wel geopend. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website en de KNLTB website.

Vragen en Antwoorden vervanging baan 7 - 10

Vragen en Antwoorden m.b.t. vervanging toplaag baan 7-10

Naar aanleiding van de informatie over de vervanging van baan 7-10 en het voorgenomen bestuursbesluit zijn de leden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Dit ter voorbereiding op het uitbrengen van een stem en de bijzondere ALV van 11 november 2020. Onderstaand zijn de vragen en antwoorden hierop van het bestuur weergegeven.
 
1. Kan er een verdere toelichting gegeven worden waarom er is besloten om de voorkeur te geven aan zand kunstgras?

Het bestuur is tot het voorstel zandkunstgras gekomen op basis van de volgende argumenten:
- Uniforme ondergrond met de banen die er nu reeds liggen (baan 1-6), waardoor continuiteit voor bv de competitie gewaarborgd wordt en er niet op verschillende ondergronden gespeeld hoeft te worden.
- Kostentechnisch is dit de meest gunstige oplossing, hierdoor is voor vervanging van de banen heden geen contributieverhoging noodzakelijk.
- Door voor dezelfde ondergrond te kiezen, is het mogelijk om nu alleen baan 7- 8 te vervangen (= echt noodzakelijk) en om in een later stadium te beslissen over baan 9 - 10. Waarbij de mogelijkheid open blijft om voor deze banen eventueel een andere bestemming te kiezen (bv Padelbanen).
- Bovengenoemde argumenten worden uit  eerdere reacties vanuit de leden als positief onderschreven.

2. Hoe wordt er omgegaan met leden die geen nieuwsbrief ontvangen en/of geen digitale ervaring hebben, zijn die per post benaderd om hun stem uit te kunnen brengen?

Om iedereen de gelegenheid te bieden op een laagdrempelige manier te kunnen stemmen is er voor gekozen om voorafgaand aan de ALV via de website van TV Rosmalen te stemmen.

3. Hoe zijn de stemmen van de 120 reacties verdeeld?

Er is geen stemming geweest. Alle leden konden een reactie sturen naar aanleiding van de informatie die in juli/augustus j.l. is gedeeld. Het bestuur is zeer verheugd met het  groot aantal reacties en de betrokkenheid van de leden. De vele tips en opmerkingen heeft het bestuur  ter harte genomen.
Zoals eerder medegedeeld, is uit deze reacties gebleken dat de overgrote meerderheid zeer tevreden is met de huidige zandkunstgrasbanen en hiervoor haar voorkeur uitspreekt. Daarnaast heeft een aantal leden de voorkeur geuit voor Redcourt of Topclay en zijn er vragen en suggesties binnengekomen over de mogelijkheid van Padelbanen.

4. Waarom wordt het argument genoemd dat kunstgras past bij het recreatieve karakter van de vereniging? Waarom zouden alle leden die zowel recreatief als prestatief tennissen beide dat niet kunnen doen op Topclay?

Het bestuur onderschrijft dat recreatief tennis niet afhankelijk is van een bepaalde ondergrond  maar zij baseert zich hierbij op de reacties van de meeste leden die recreatief spelen en positief zijn over zandkunstgras.
 
5. Het argument dat er een contributieverhoging nodig is om de aanleg van Topclay te kunnen financieren is legitiem. U vergeet er echter bij te vermelden dat wij al jaren te weinig contributie betalen in vergelijking met de ons omringende tennisverenigingen, verschil circa 25 euro. Als u dat wel had gedaan was de stijging geen 47 euro geweest maar rond 22 euro. Door dit passieve beleid is er nu sprake van een behoorlijke stijging, alsmede mogelijk een slechtere financiële positie, in verband met teruglopende inkomsten door de corona perikelen.

Erkent u dat er een wat actiever beleid had moeten worden gevoerd inzake de bepaling van de hoogte van de contributie?

De vereniging stelt ieder jaar een begroting vast. Tot op heden was er geen reden om de contributie te verhogen. De jaarrekening is altijd sluitend en de vereniging is tot op heden financieel gezond. Wat de gevolgen zijn van de coronacrisis en andere toekomstige ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk.

6. U communiceert nu een onderzoek naar de realisatie van padelbanen op de banen 9 en 10. Waarom?

Aangezien het voorstel van het bestuur is om de ondergrond van baan 7 – 10 te vervangen met zandkunstgras is het mogelijk om eerst baan 7 en 8 te vervangen en in een later stadium baan 9 en 10.

Baan 9  en 10 zijn nu nog niet aan vervanging toe. Dat geeft financiele ruimte. Wellicht is het dan gemakkelijker om in de toekomst (op basis van onderzoek naar behoefte en ruimte) te kiezen voor padelbanen daar waar nu baan 9 en 10 liggen.